Novamind Research aşağıda yer alan etik ilkelere uymayı taahhüt eder.

1. Katılımcılarla Adil Anlaşmalar Yapılması

a. Katılımcıların araştırmaya katılım teklifini istemezlerse reddetme hakkına sahip olduklarını anlamaları gerekmektedir. Katılım her zaman gönüllülük esasına dayalıdır. Katılımcıların araştırmanın herhangi bir aşamasında araştırmadan çekilme veya hiç katılmama haklarının olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

b. Cevaplayıcı gizliliği sağlamalıdır. Katılımcıların kimlikleri izin alınmadan hiçbir yerde açıklanmamalıdır.

c. Cevaplayıcılara profesyonel şekilde davranılmalıdır. Cevaplayıcıların bir malı veya hizmeti kullanmaları istenilen durumlarda, araştırmacılar bir mal ve hizmet güvenirliğini, kanuna, düzenlemeler ve kullanıma uygunluğu garanti etmeleri gerekmektedir.

d. Cevaplayıcılara araştırmacılar tarafından kendi firmalarını güvence altına almak için dürüst olmayan bilgiler verilmemelidir. Araştırmacıların firmaları güvence altına almak için cevaplayıcılara verdikleri her sözü yerine getirmeleri gerekmektedir.

e. Ergin olmayan bireyler(18 yaş altı) üzerinde yapılacak araştırmalarda bir takım özel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Müşteriler veya Taşeronlarla Adil Anlaşmaların Yapılması

a. Müşterilerden elde edilen tüm bilgilerin gizli kalması gerekmektedir.

b. Araştırma sürecinin her aşamasının müşteriyle yapılan anlaşmaya uygun yürütülmesi gerekmektedir.

c. Müşteri kimliği izinsiz deşifre edilmemelidir.

d. İkincil araştırmalar müşteriye birincil araştırmaymış gibi sunulmamalıdır.

 e. Araştırma sonuçları sadece müşteriye aittir ve başka müşterilerle paylaşılmamalıdır.

f. Araştırmacılar izin almadan tek seferde müşteriden fazla müşteri için bilgi toplamamalıdır.

g. Müşterilere araştırmanın güvenirliğinden emin olmaları için devam eden çalışmaları takip etme fırsatı sağlanmalıdır.

h. Araştırmacıların taşeronlardan profesyonel kodlara, kanun ve düzenlemelere uygun olmayan hiçbir faaliyeti istememeleri gerekmektedir.

3. Araştırma Doğruluğunun Korunması

a. Veri hiçbir zaman değiştirilmemelidir.

b. Araştırma sonuçlarının doğru ve dürüst bir şekilde raporlanması gerekmektedir.

c. Araştırmacılar, örnekleme yöntemini ve bu yöntemin örnek kütle üzerindeki etkisini yanlış aktarmamalıdır.

 4. Topluma İlişkin Hususlar

a. Kamuoyunu bilgilendirmesi için yayımlanan araştırmalar şeffaflığı garanti altına alacak bilgiyi içermelidir (örnek: veri toplama yönteminin, örnekleme çerçevesinin, örnekleme yönteminin, eğer mümkünse hala marjının açıklanması).

b. Araştırmacılar kamuoyunun araştırmaya olan güvenini suiistimal etmemelidir (örnek: bireylerin görüşlerini etkilemek amacıyla araştırma adı altında düzenlenen politik hareketlerin yapılmaması)

c. Araştırmacıların, katılımcıların işbirliğini kazanmak için araştırma faaliyeti olmayan bir faaliyeti (örnek: satış çabası, bağış toplama) araştırmanın bir bölümü gibi göstermeleri gerekmektedir.